Oproep aan gemeenten: plant bomen om klimaatdoelen te realiseren

4 november 2022

Oproep aan gemeenten: plant bomen om klimaatdoelen te realiseren

‘Hogere klimaatambitie vergt snellere uitvoering en meer beleid,’ maakte het Planbureau voor de Leefomgeving op 1 november 2022 bekend. ‘Zelfs als het kabinet álle klimaatplannen uitvoert, is dat nog niet genoeg.’ Op alle fronten blijft de uitvoering van het beleid achter om de doelen te halen. Er is echter een maatregel die op lokaal niveau direct genomen kan worden om klimaatverandering tegen te gaan; dat is het aanplanten van bomen. Terwijl de klimaattop in Egypte plaats vindt, waar vooral gepraat wordt, roept Plan Boom gemeenten op om lokaal actief aan de slag te gaan met het aanplanten van bomen en daar serieus werk van te maken.

Het aanplanten van bomen geldt als één van de meest eenvoudige en kostenefficiënte maatregelen die een gemeente kan nemen met betrekking tot klimaatbeleid. Immers: het zijn de bomen zelf die het werk doen, en – eenmaal aangeplant – jaar in jaar uit de CO2 binden. Als vanzelf. Van nature.

Daarbij verhoogt de aanplant vaak de kwaliteit van leefomgeving, en is het draagvlak onder de bevolking groot. Vaak zijn burgers en natuurorganisaties bereid om actief aan de aanplant mee te doen. Toch loopt de uitvoering door gemeenten al te vaak nog achter bij de plannen.

De feiten op een rij

In de ‘Klimaat- en Energieverkenning 2022’ van het Planbureau:

  • ‘De netto-opname van broeikasgassen door bossen is in de periode 1990-2020 geleidelijk afgenomen, van 2,4 naar 2,3 megaton CO₂- equivalenten. Tussen 1990 en 2002 is er een toename, daarna volgt de afname. Oorzaken zijn de toegenomen ontbossing en het geleidelijk ouder worden van het Nederlandse bos, waardoor in de bestaande bossen minder koolstof wordt vastgelegd.’
  • ‘De totale bijdrage van het pakket van maatregelen (gericht op koolstofvastlegging via bestaande bossen en uitbreiding van bos en landschap) uit het Klimaatakkoord is geschat op 0,4 – 0,8 megaton CO2-equivalenten. Hieronder vallen de bosuitbreidingen binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en bomen buiten het bos, zoals in en rond dorpen en steden.’

Maar helaas valt (volgens de doorrekening van het Planbureau) van deze beoogde 0,4 tot 0,8 megaton slechts 0,1 megaton CO2-equivalenten onder ‘vastgesteld beleid’.

  • ‘Dat leidt tot de conclusie,’ stelt het Planbureau dat er nog 0,3-0,7 megaton CO2-equivalenten van het totale verwachte reductie-effect overblijft dat dan onder geagendeerd beleid valt.’

Het geagendeerde beleid omvat beleidsplannen en -intenties die op 1 mei 2022 wel openbaar waren, maar nog niet concreet genoeg waren uitgewerkt, en waarvan het resultaat dus nog volstrekt onzeker is. Mede hierdoor zijn de klimaatdoelstellingen van Parijs bij lange na nog niet bereikt.

In het Klimaatakkoord is opgenomen dat gemeenten streven naar 1% meer bomen per jaar op Nederlands grondgebied. Rijk en provincies hebben hiertoe (in de nota over hun ambities en doelen voor de bossenstrategie) aangegeven dat ze ‘met betrokken partijen in overleg gaan om mogelijkheden voor extra bos in beeld te brengen bij het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES)’.  Maar ook dit komt onvoldoende van de grond.

Een dringend oproep

Onder de noemer Plan Boom zetten de Natuur- en Milieufederaties en LandschappenNL – met tal van collega-organisaties, burgers, overheden en bedrijven – zich in voor aanplant van miljoenen bomen als bijdrage aan het klimaatbeleid.

Wij vragen de gemeenten: doe met ons mee, maak serieus werk van de aanplant van bomen. En begin daar vandaag mee! Het aanplanten van bomen met Plan Boom kan goed worden ingezet als één van de bouwstenen in de Regionale Energiestrategieën. Maar ook los daarvan: iedere boom die een gemeente aanplant is er één. Dat kan op gemeentegrond, of samen met burgers en bedrijven binnen de gemeentegrenzen stimuleren en/of ondersteunen om ook bomen aan te planten. Het biedt bovendien kansen om de gemeente groener te maken en het landschap te verfraaien.

 

Neem gerust contact op met uw contactpersoon in uw provincie. 

Meer informatie: Publicatie van het Planbureau van de Leefomgeving

Tags: